HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2018 – 2019

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM

NĂM HỌC: 2018 – 2019

        Thực hiện công văn số 877/SGDĐT-KHTC ngày 24/07/2018 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 – 2019.

        Ngày 29/08/2018, Ban giám hiệu trường Tiểu học Hòa Bình B tổ chức cuộc họp Phụ huynh học sinh đầu năm, năm học 2018 – 2019. Nhằm triển khai đến phụ huynh học sinh về các khoản thu đầu năm của nhà trường trong năm học 2018 – 2019.

hop PHHS

Hình ảnh: Thầy Nguyễn Văn Vũ – Hiệu trưởng nhà trường đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học qua, đề ra một số nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và triển khai các khoản thu đầu năm.

HOP PHHS1

Hình ảnh đại diện phụ huynh học sinh phát biểu ý kiến đóng góp cho các hoạt động của nhà trường

hop phhs2

Hình ảnh phụ huynh học sinh biểu quyết thống nhất với các khoản thu của nhà trường triển khai tại cuộc học.