ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 -2020

IMG_20170623_070630 20170620_080308 IMG_20170623_070529

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TH HOÀ BÌNH B

STT Họ và tên Nữ Năm sinh Ngày vào Đảng Chính thức Chức vụ Đảng
1 Nguyễn Văn Vũ 1969 10/08/1996 10/08/1997 Bí thư chi bộ
2 Đàm Chí Tâm 19/03/1980 15/11/2005 15/11/2006 P. Bí thư chi bộ
3 Trần Văn Phú 1986 2/2/2008 2/2/2009 Chi uỷ viên
4 Phạm Thị Bích Cẩm x 25/10/1979 19/03/2010 19/03/2011 ĐV
5 Ngô Thị Diễm x 10//11/1985 19/03/2010 19/03/2011 ĐV
6 Đỗ Thị Ái Liên x 25/10/1970 19/03/2010 19/03/2011 ĐV
7 Nguyễn Trung Hiếu 30/05/1986 4/12/2011 4/12/2012 ĐV
8 Nguyễn Thị Kiều Trinh x 02/06/1987 4/12/2011 4/12/2012 ĐV
9 Võ Thanh Phong 22/05/1981 4/12/2011 4/12/2012 ĐV
10 Lương Tấn Phát 01/01/1976 5/10/2013 5/10/2014 ĐV
11 Nguyễn Thị Hoàng Khang x 1981 5/10/2013 5/10/2014 ĐV
12 Nguyễn Thị Trúc Phương x 23/11/1985 5/10/2013 5/10/2014 ĐV
13 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x 15/06/1988 5/10/2013 5/10/2014 ĐV
14 Phan Thị Thanh Mơ x 08/06/1987 4/9/2014 4/9/2015 ĐV
15 Trịnh Phi Long 8/7/1986 3/2/2016  3/2/2017 ĐV
16 Nguyễn Hiếu Trọng 1988 6/5/2016  6/5/2017 ĐV